ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ต.ค. 2564
2 ประกาศสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศ อบต.ท้ายสำเภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 ก.ค. 2564
4 ประกาศ อบต.ท้ายสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั้วไป ภาค ก.และความรู้ความาสมารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ของผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 ก.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 มิ.ย. 2564
6 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 มิ.ย. 2564
7 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
856
20 พ.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เลื่อนวันประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงา ดาวน์โหลดเอกสาร
875
28 เม.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
906
09 เม.ย. 2564
10 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
871
09 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41